Ultimele Modificari

11 Dec. 2012:
Burse Scolare


11 Dec. 2012:
Info studenti


05 Dec. 2012:
Reglementari interne


26 Nov. 2012:
Metodologii


26 Nov. 2012:
Legislatie noua invatamant


Cautare

Reglementari interne
Modificat in : 05 Dec. 2012

LISTA REGLEMENTARILOR INTERNE ALE UNIVERSITATII DIN ORADEA

 

I. DOCUMENTE DIRECTOARE ALE UNIVERSITATII DIN ORADEA

I.1. Carta Universitatii din Oradea

I.2. Codul de Asigurare a Calitatii pentru procesele de educatie si cercetare de la Universitatea din Oradea

 

II. REGULAMENTE

II.1. Regulamentul intern al Universitatii din Oradea

II.2. Regulamentul de organizare si functionare a Universitatii din Oradea

II.3. Regulament de acordare a titlurilor onorifice

II.4. Regulament privind activitatea profesionala a studentilor in baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS)

II.5. Regulament privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de licenta

II.6. Regulament privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de masterat

II.7. Regulament privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat si a programelor postdoctorale

II.8. Regulament privind recunoasterea perioadelor de studiu si/sau plasament efectuate de catre studenti in cadrul programului ERASMUS

II.9. Regulament de acordare a burselor pentru studenti

II.10. Regulament cadru al Universitatii din Oradea privind cazarea in caminele studentesti

II.11. Regulament privind completarea, pastrarea si eliberarea actelor de studii

II.12. Regulament privind organizarea, functionarea si finantarea cercetarii stiintifice

II.13. Regulament privind activitatea de audit public intern

II.14. Regulamentul de aplicare a Codului Controlului Intern

II.15. Regulament de organizare si functionare a Departamentului pentru Asigurarea Calitatii

II.16. Regulament de organizare si functionare a Directiei Economice

II.17. Regulament de organizare si functionare a Directiei General Administrative

II.18. Regulament privind organizarea si functionarea Departamentului de Invatamant la Distanta si Invatamant cu Frecventa Redusa

II.19. Regulament privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului Didactic

II.20. Regulament de organizare si functionare a Departamentului de Educatie Permanenta

II.21. Regulament de organizare si functionare a programelor postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua, anexe, cerere

II.22. Regulament privind organizarea si functionarea Departamentului de Relatii Internationale

II.23. Regulament de organizare si functionare a Biroului de Audit Public Intern

II.24. Regulament de organizare si functionare a Serviciului Secretariat Universitate

II.25. Regulament de organizare, functionare si administrare a bibliotecii

II.26. Regulament de organizare si functionare a caminelor, cantinei si a altor unitati care ofera servicii studentesti

II.27. Regulament de exploatare si valorificare a Bazei Sportive

II.28. Regulament de organizare si functionare a tipografiei D.I.D.

II.29. Regulament privind managementul paginilor web

II.30. Regulament privind arhivarea documentelor

II.31. Regulament privind procurarea, pastrarea, folosirea, scoaterea din uz si casarea sigiliilor si a timbrului sec cu Stema Romaniei si a stampilelor fara Stema Romaniei in cadrul Universitatii din Oradea

II.32. Regulament cadru privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic, ghid de aplicare pentru anul 2011

II.33. Regulament de desfasurare a pescuitului in scop stiintific

II.34. Codul universitar al drepturilor si obligatiilor studentilor

II.35. Statutul reprezentantilor studentilor din Universitatea din Oradea

II.36. Metodologia organizarii si desfasurarii concursului de admitere 2012, studii universitare de licenta si masterat

II.37. Metodologia de organizare si desfasurare a concursului de admitere la studii universitare de doctorat

II.38. Metodologia de desfasurare a concursului pentru functia de director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat de la I.O.S.U.D. - Universitatea din Oradea

II.39. Metodologia de echivalare si recunoastere a perioadelor de studii

II.40. Metodologie privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare incepand cu anul universitar 2011-2012

II.41. Metodologia de aprobare a solicitarii de prelungire a activitatii cu un an si mentinerea calitatii de titular in invatamant si/sau cercetare

II.42. Regulament pentru studii de specializare in rezidentiat

II.43. Regulament de organizare si functionare a resurselor de calcul ale universitatii

II.44. Regulament de organizare si functionare a Biroului P.S.I.- P.M.

II.45. Regulament de organizare si functionare a Biroului Patrimoniu din cadrul Directiei General Administrative a Universitatii din Oradea; atributii

II.46. Fisa personala de serviciu

 

III. PROCEDURI ALE UNIVERSITATII DIN ORADEA

III.a. Proceduri administrative

III.a1. SEAQ-PA-U.02 - Procedura privind procesarea raspunsurilor la solicitarile beneficiarilor serviciilor educationale

III.a2. SEAQ-PA-U.03 - Procedura privind perfectarea, gestionarea si valorificarea resurselor obtinute din contracte de cercetare-dezvoltare-inovare

III.a3. SEAQ-PA-U.04 - Procedura privind monitorizarea traseului profesional al absolventilor

III.a4. SEAQ-PA-U.06 - Procedura privind achizitia de documente de biblioteca

 

III.b. Proceduri de evaluare

III.b1. SEAQ-PE-U.01 - Procedura pentru initierea, aprobarea, monitorizarea si evaluarea periodica a programelor de studiu, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5, Anexa 6

III.b2. SEAQ-PE-U.02 - Procedura pentru evaluarea si asigurarea calitatii cadrelor didactice si a disciplinelor de studiu, Anexa 9a, Anexa 9bAnexa 9c

III.b3. SEAQ-PE-U.03 - Procedura privind infiintarea, evaluarea si ierarhizarea centrelor de cercetare

III.b4. SEAQ-PE-U.04 - Procedura privind infiintarea si evaluarea laboratoarelor didactice

III.b5. SEAQ-PE-SD-U.01 - Procedura pentru evaluarea studentilor-doctoranzilor

III.b6. SEAQ-PE-U.05 - Procedura privind evaluarea performantelor profesionale individuale pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic

 

III.c. Proceduri de lucru

III.c1. SEAQ-PL-U.02 - Procedura pentru elaborarea si aprobarea planurilor de invatamant

III.c2. SEAQ-PL-U.03 - Procedura pentru elaborarea si aprobarea statelor de functii, anexa 1a, anexa 1a-ID, anexa 1b, anexa 1b-ID, anexa 2, anexa 3, anexa 4, anexa 5, anexa 6, anexa 7, anexa 8, anexa 9

III.c3. SEAQ-PL-U.04 - Procedura privind elaborarea lucrarilor de finalizare a studiilor

III.c4. SEAQ-PL-U.06 - Procedura privind accederea studentilor la finantarea de la bugetul statului

III.c5. SEAQ-PL-U.07 - Procedura privind fundamentarea, incasarea si evidenta taxelor aferente procesului de invatamant, anexa 7, anexa 8, anexa 9

III.c6. SEAQ-PL-U.08 - Procedura pentru recunoasterea creditelor obtinute in alte institutii de invatamant superior

III.c7. SEAQ-PL-U.17 - Procedura pentru recunoasterea creditelor obtinute in alte institutii de invatamant superior prin mobilitati de scurta durata

III.c8. SEAQ-PL-U.09 - Procedura pentru acordarea gradatiei de merit

III.c9. SEAQ-PL-U.10 - Procedura privind monitorizarea transferului studentilor

III.c10. SEAQ-PL-U.11 - Procedura privind elaborarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli, anexa 2b

III.c11. SEAQ-PL-U.12 - Procedura pentru refacerea disciplinelor din programul de studii al studentilor

III.c12. SEAQ-PL-U.13 - Procedura privind managementul riscurilor

III.c13. SEAQ-PL-U.14 - Procedura de implementare a Programului LifeLong Learning, anexa 1, anexa 2, anexa 3

III.c14. SEAQ-PL-U.15 - Procedura pentru desemnarea modalitatii de alegere a rectorului

III.c15. SEAQ-PL-SD.01 - Procedura de lucru a Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat

III.c16. SEAQ-PL-CAI-U.01 - Procedura de lucru a Corpului Auditorilor Interni pentru procesele de invatamant si cercetare

III.c17. SEAQ-PL-CCD-U.01 - Procedura de lucru a Comisiei de Cercetare Disciplinara a Cadrelor Didactice

 

III.d. Proceduri ale Directiei Economice

III.d1. SEAQ-PL-DE-U.01 - Procedura privind acordarea avansurilor, inregistrarea sponsorizarilor/donatiilor, evidenta angajamentelor, evidenta clientilor, efectuarea inventarierii patrimoniului

III.d2. SEAQ-PL-DE-U.02 - Procedura privind asigurarea controlului intern in cadrul Departamentului Financiar-Contabil

III.d3. SEAQ-PL-DE-U.03 - Procedura privind intocmirea si completarea Registrului general de evidenta a salariatilor

 

III.e. Proceduri ale Directiei General-Administrative

III.e1. SEAQ-PL-DGA-U.01 - Procedura privind achizitiile publice

III.e2. SEAQ-PL-DGA-U.02 - Procedura privind receptia lucrarilor de constructii

III.e3. SEAQ-PL-DGA-U.03 - Procedura privind inchirierea bunurilor imobile disponibile temporar

III.e4. SEAQ-PL-DGA-U.04 - Procedura privind desfasurarea activitatii in cadrul fondului cinegetic denumit Pietroasa

 

III.f. Proceduri ale Departamentului de IDIFR

III.f1. SEAQ-PL-IDIFR-U.01 - Procedura pentru monitorizarea planurilor de invatamant pentru programele de studiu ID

III.f2. SEAQ-PL-IDIFR.02 - Procedura privind actualizarea periodica a materialelor de studiu pentru ID si IFR

III.f3. SEAQ-PL-IDIFR.03 - Procedura pentru instruirea si perfectionarea intregului personal implicat in programele ID-IFR

III.f4. SEAQ-PL-IDIFR.04 - Procedura pentru evaluarea periodica a performantelor cadrelor didactice din sistemul ID-IFR

III.f5. SEAQ-PL-IDIFR.05 - Procedura pentru monitorizarea sistemului tutorial ID, a activitatilor aplicative IFR si a celor de comunicare bidirectionala in sistemul ID-IFR

III.f6. SEAQ-PL-IDIFR.06 - Procedura pentru monitorizarea planurilor de invatamant pentru programele de studiu IFR

 

III.g. Proceduri ale Departamentului pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului Didactic

III.g1. SEAQ-DPPPD-PL-U.01 - Procedura de inscriere, desfasurare, finalizare si certificare a programului de studii psihopedagogice al DPPPD, anexa 1, anexa 2, anexa 3, anexa 4, anexa 5, anexa 6, anexa 7, anexa 8

 

IV. REGLEMENTARI ALE COMISIILOR SENATULUI UNIVERSITAR

IV.1. Regulament de organizare si functionare a Senatului Universitatii din Oradea

IV.2. Regulament de organizare si functionare a Comisiei de Buget-Finante a Senatului Universitatii din Oradea

IV.3. Procedura de lucru a Comisiei de Buget-Finante a Senatului Universitatii din Oradea

IV.4. Procedura de lucru a Consiliului Cercetarii

IV.5. Procedura de lucru a Comisiei de Evaluare si Asigurare a Calitatii a Senatului Universitatii din Oradea

IV.6. Regulament de organizare si functionare a Comisiei de Invatamant a Senatului Universitatii din Oradea

IV.7. Regulament de organizare si functionare a Comisiei pentru Probleme Sociale si Studenti a Senatului Universitatii din Oradea

IV.8. Regulament de organizare si functionare a Comisiei de Relatii Academice Interne si Internationale a Senatului Universitatii din Oradea

IV.9. Regulament de organizare si functionare a Comisiei de Strategie si Reforma a Senatului Universitatii din Oradea

IV.10. Regulament de organizare si functionare a Comisiei pentru Valorificarea si Administrarea Patrimoniului a Senatului Universitatii din Oradea

IV.11. Regulament de organizare si functionare a Comisiei de Monitorizare, Coordonare si Indrumare Metodologica a Dezvoltarii Sistemului de Control Managerial Intern a Senatului Universitatii din Oradea

IV.12. Regulamentul Comisiei de Etica

 

V. REGLEMENTARI ALE CONSILIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

V.1. Regulament de organizare si functionare a Consiliului de Administratie

V.2. SEAQ-CA-PL-U.01 - Procedura de lucru a Consiliului Academic

V.3. SEAQ-CA-PL-U.02 - Procedura de lucru a Consiliului CDI

V.4. SEAQ-CA-PL-U.03 - Procedura de lucru a Consiliului Resurse Materiale si Patrimoniu

V.5. SEAQ-CA-PL-U.04 - Procedura de lucru a Consiliului Resurse Financiare

V.6. SEAQ-CA-PL-U.05 - Procedura de lucru a Consiliului Servicii Studentesti si Sociale

V.7. SEAQ-CA-PL-U.06 - Procedura de lucru a Consiliului Calitatii

 

VI. REGLEMENTARI / PROCEDURI IN CURS DE ELABORARE

VI.1. Procedura de brevetare/inregistrare a unei inventii sau marca a caror autori sunt persoane angajate la Universitatea din Oradea (SEAQ-PL-U.16)